พลังแผนที่่ทางความคิด (Mind Map)

14 December 2017 | Posted By : big creative

รับจัดสัมมนา อบรมภายในองค์กร Team building
 หลักสูตร การตลาด และการวิเคราะห์การตลาด, หลักสูตรภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีม, หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ - Personality Camp, หลักสูตร Train The Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ, หลักสูตรการสื่อสารอย่างทรงประสิทธิภาพ, หลักสูตร 7 Q เพื่อการพัฒนาคน และพัฒนางาน, หลักสูตร The Excellence Presentations, หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management), หลักสูตรการบริหารหน่วยงานด้วยหลัก 5 ส.,หลักสูตรการบริหารทีมขาย และการบริการสู่ความเป็นเลิศ, หลักสูตร Team Building - วอล์คแรลลี่ (Walk Rally,หลักสูตรสัมมนาเพื่อสุขภาพ และการดูแลตัวเองแบบองค์รวมบริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร สามารถจัดงานได้ทุกรูปแบบ คิดโจทย์ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ อาทิ จัดอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ , จัดกิจกรรม Teambuilding (การสร้างทีม) , team development ในเวลาที่ท่านต้องการ  จัด Walk Rally ให้ตอบโจทย์ของแต่ละองค์กร เช่น Walk Rally เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในองค์กร,Walk Rally ค่านิยมองค์กร ,Walk Rally 5 ส.แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com