พลังการพัฒนาชีวิตตามแนวจิตปัญญาศึกษา

14 December 2017 | Posted By : big creative

รับจัดสัมมนา อบรมภายในองค์กร Team building 
เราจะให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร่วมค้นหาความต้องการในการจัดอบรม ทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด จัดการงานอบรม และทำการประเมินผลการอบรมเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพที่เต็มไปด้วยหัวใจในการให้บริการของทีมงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ,หมวด 2 หลักสูตรด้านการตลาด – การขาย,หมวด 3 หลักสูตรด้านการบริการ,หมวด 4 หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์,หมวด 5 aหลักสูตรสำหรับหัวหน้างานและการพัฒนาตนเอง,หมวด 6 หลักสูตรกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Activity and Walk Rally)แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com