การพัฒนาวิธีคิดของจิตอาสา

14 December 2017 | Posted By : big creative

องค์กรจะได้บุคลากรจิตอาสาที่มีความ
เสียสละ และอุทิศตนทำงานอย่างมี คุณภาพ
โดยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทน และนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com