ถอดรากความทุกข์ สู่สูตรคูณความสุข

14 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรนี้จะได้รูจักทุกข์ และวิธีการ จัดการ

ความทุกข์ เพื่อนำไปสู่ความสุข ทั้งแนวจิต

วิทยาตะวันตกและพุทธปรัชญา เพื่อนำมา

พัฒนาจิตให้สงบสุข ทั้งยังเป็นรากฐานของการพัฒนาสู่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com