2. การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์

14 December 2017 | Posted By : big creative

เจาะลึกวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความชื่นชอบ
สู่การสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างบุคคล ส่วนตัว ครอบครัว และการงาน ตลอดจนความ
สามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีตลอดไป

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com