3. การสื่อสารเพื่อการบริหารงาน

14 December 2017 | Posted By : big creative

กลยุทธ์การสื่อสารด้านการบริหาร จัดการ

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน เพื่อให้

งานได้ผล และคนเป็นสุขแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com