15. การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจ

14 December 2017 | Posted By : big creative

พบกลยุทธ์การสื่อสาร ทั้งเชิงวัจนะ และอวัจนะ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ยอมรับทั้ง

ระดับบุคคล องค์กร สังคม และประเทศชาติแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com