17. หลักการสื่อสารแนว “ธรรมกถึก

14 December 2017 | Posted By : big creative

พบหลักการสื่อสารเพื่อให้ได้ประสิทธิผลตามหลัก
พุทธปรัชญา(ธรรมกถึก) สู่การสื่อสารด้วยปัญญา
อย่างบูรณาการ

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com