18. การสื่อสารเพื่อจัดการความเครียด

14 December 2017 | Posted By : big creative

เป็นการสื่อสารเพื่อจัดการความเครียดสู่การบำบัด
เยียวยา และป้องกันด้วยหลักจิตวิทยา เพื่อการดำเนิน
ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขและมีพลังในทุกวัน

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com