27. เขียนคำกล่าวรายงาน เสนองาน และสุนทรพจน์

14 December 2017 | Posted By : big creative

เรียนรู้หลักการและวิธีการเขียนคำกล่าวรายงาน
เสนองาน และสุนทรพจน์ อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟังมิรู้ลืม

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com