28. การเขียนผลงานทางวิชาการ เชิงคุณภาพ

14 December 2017 | Posted By : big creative

เรียนรู้แนวทางในการเขียนงานเชิงคุณภาพ ผ่านการหา
ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เป็นผลงานทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อ องค์กร สังคม

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com