32. การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

14 December 2017 | Posted By : big creative

เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์
ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด ถ่ายทอดจาก
ทฤษฏีสู่ประสบการณ์ตรงของวิทยากร เกือบ 20 ปี

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com