33. การแถลงข่าวและงานสื่อมวลชน สัมพันธ์

14 December 2017 | Posted By : big creative

หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ส่งเสริม

ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ

เอกชนให้ออกสู่สายตาสาธารณชนได้อย่าง งดงาม

 และเป็นมืออาชีพแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com