34. การจัดการการสื่อสารในองค์กร

14 December 2017 | Posted By : big creative

เรียนรู้หลักการและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กรหรือให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การทำงานที่
สอดคล้องและพร้อมขับเคลื่อนไปยังอนาคตได้อย่าง
เต็มกำลัง

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com