1. การพัฒนาบุคลิกภาพองค์รวม (หลักสูตรยอดนิยม)

15 December 2017 | Posted By : big creative

1.ชื่อหลักสูตร          บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (Holistic Personal)

2.ปรัชญาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรการอบรมบุคลิกภาพองค์รวมสามด้าน  คือ มโนกรรม  วจีกรรม  และกายกรรม

        ด้านมโนกรรม ซึ่งเป็นบุคลิกภาพภายใน (Internal Personatity)  ประกอบด้วย  การคิดและสำนึกดีมีความ

       เป็นระบบระเบียบ  ความสำนึกรู้คุณความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  ความไว้วางใจได้  เป็นต้น  ด้าน

       วจีกรรม หรือ  การสื่อสาร   ประกอบด้วย  การสื่อสารเพื่อสร้างมิตรภาพ  การสื่อสารเพื่อขอความร่วมมือ        

        การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ  การสื่อสารเพื่อสร้างพลังใจ  เป็นต้น

        ด้านกายกรรม หรือ  การแสดงออก (External  Personality)  ประกอบด้วย  การแสดงท่วงทีกิริยา

        การแต่งกาย  การแต่งหน้าทำผม มารยาทสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม  เป็นต้น

3.หลักการและเหตุผล

เมื่อกล่าวถึงคำว่าบุคลิกภาพ  ตามการรับรู้ของสาธารณชนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าคือการพัฒนา

       การแต่งกาท่วงทีกิริยาและเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งถูกต้องอยู่เพียงด้านเดียวนั่นคือบุคลิกภาพภายนอกที่สามารถ

        สร้างความประทับใจ  ส่วนบุคลิกภาพภายใสนจะครองใจตลอดกาล  กล่าวคือการพัฒนาบุคลิกภาพี่

        ทรงประสิทธิภาพนั้น   ต้องพัฒนาทั้งภายในทั้งภายนอกไปพร้อม ๆ กัน  เพราะบุคลิกภาพหมายถึง

        โครงสร้างหลักของระบบคิดและชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลอันประกอบไปด้วย ความคิด การสื่อสาร  และการ

        แสดงออกนั่นเอง

                                บุคลิกภาพองค์รวม  หมายถึง  แบบฉบับของพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวมา

        ครั้งแต่วัยเด็กพัฒนาการขึ้นในวัยรุ่นจนเป็นรูปแบบที่ถาวรและชัดจนนวัยผู้ใหญ่  ซึ่งแตกต่างกันไป รวมทั้งสิ้น

        12  รูปแบบ แต่ละแบบมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน แต่รูปแบบของบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าบุคคลนั้น

        จะประกอบอาชีพใดก็ตาม นั่นคื่อบุคลิกภาพแบบมั่นคง (Stable Personality)  ซึ่งจะมีรูปแบบของอุปนิสัย 

        ที่มีจิตใจมั่นคง รู้จักเข้าใจเห็นผู้อื่น  มีการสำนึกรู้คุณ  มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ไว้วางใจได้ เปิดใจกว้าง

 

        มีการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เหมาะสม เป็นต้น

                                ดังนั้นการจะพัฒนาบุคลิกภาพให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและ

        ครบถ้วน ทั้งบุคลิกภาพภายในคือระบบความคิดที่จะส่งผลต่อบุคลิกภาพภายนอกคือการสื่อสารและการแสดงออก

        ที่ทรงประสิทธิภาพในรูปแบบของบุคลิกภาพแบบมั่นคง เพื่อดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี งามของบุคคลและองค์กร

        ตลอดจนส่งผลต่อการประกอบการที่เจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรต่อไป

4.วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแบบองค์รวม  ประกอบด้วย  ความคิด  การสื่อสาร  และการแสดงออกที่ทรง

        ประสิทธิภาพ

5.กลุ่มเป้าหมาย

  1.  บุคลากรวัยทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  2.  นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

6.วิธีการอบรม

  1.  การทดสอบบุคลิกภาพและการประเมินผล
  2.  การบรรยา อภิปราย สาธิต และลงมือปฏิบัติ

7.การประเมินผล

  • ประเมินผลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจและประโยชน์ที่คาดว่าจะนำไปใช้ในชีวิตจริงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
  • ประเมินผลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการณ์  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตัวชี้วัด (KPI) ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ


แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com