รับจัดสัมมนา อบรมภายในองค์กร Team building

22 December 2017 | Posted By : Event & Organizer

รับจัดสัมมนา อบรมภายในองค์กร Team building


เรามีทีมวิทยากรมืออาชีพ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละองค์กร

ทั้งหลักสูตรพัฒนาองค์กร  พัฒนาความคิด-ความรู้สึก การปรับทัศนคติภายในองค์กร ตลอดจนโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และ โครงการสานสัมพันธ์ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับและผู้ให้อย่างเเท้จริง รับจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร สามารถจัดงานได้ทุกรูปแบบ คิดโจทย์ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ อาทิ จัดอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ , จัดกิจกรรม Teambuilding (การสร้างทีม) , team development ในเวลาที่ท่านต้องการ  จัด Walk Rally ให้ตอบโจทย์ของแต่ละองค์กร เช่น Walk Rally เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในองค์กร,Walk Rally ค่านิยมองค์กร ,Walk Rally 5 ส.Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com