Seminar & Workshop เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

22 December 2017 | Posted By : Event & Organizer

​​

Seminar & Workshop เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

รับจัดสัมมนา อบรมภายในองค์กร Team Building


ทีมงานผู้สอนวิทยากรมืออาชีพ ในการดูแลพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละองค์กรทั้งหลักสูตรพัฒนาองค์กร 

พัฒนาความคิด-ความรู้สึก การปรับทัศนคติภายในองค์กร ตลอดจนโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ โครงการสานสัมพันธ์ในองค์กร

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับและผู้ให้อย่างเเท้จริง บริการรับจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

สามารถจัดงานได้ทุกรูปแบบ คิดโจทย์ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ  จัดอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ,

จัดกิจกรรม Team building การสร้างทีม , Team development ในเวลาที่ท่านต้องการ  จัด Walk Rally 

ให้ตอบโจทย์ของแต่ละองค์กรเช่น Walk Rally เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในองค์กร,Walk Rally ค่านิยมองค์กร ,งาน Outing

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.facebook.com/bigcreativethailand/

 

 Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by BIG CREATIVE THAILAND.com